Kategorie

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy www.karmik.pl , działającą pod adresem www.karmik.pl (dalej: „Karmik”), jest Przychodnia Weterynaryjna Lupus T.Kaput,R.Kaput s.j 03-562 Warszawa), przy ulicy Gajkowicza 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa pod nr KRS , NIP: 524-257-93-77, adres elektroniczny: biuro@karmik.pl : „karmik”

 2. Portal funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

 3. Poniższe pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie, przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie:

  1. Karmik - Przychodnia Weterynaryjna LUPUS T.Kaput,R.Kaput s.j 03-562 Warszawa u.Gajkowicza 2 ,KRS : Regon” , adres e-mail: biuro@karmik.pl

  2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji i zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta, ustalany indywidualnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

  4. Internetowy System Zamawiania Produktów (ISZP) – usługa elektroniczna umożliwiająca za pomocą interaktywnego formularza, po uprzedniej Rejestracji i założeniu Konta Klienta, złożenie Zamówienia.

  5. Klient – oznacza osobę będącą Przedsiębiorcą, korzystającą z Portalu, tj. która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, dostępnej w ramach niniejszego Portalu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej; KARMIK ma prawo różnicować zakres oferty portalu dla poszczególnych kategorii Klientów zależnie od tego, czy i w jakim zakresie Klient posiada uprawnienia do nabywania i obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, zgodnie z Prawem Farmaceutycznym;

  6. Konto Klienta – podstrona Portalu, indywidualnie przypisana do danego Klienta, w ramach której gromadzone są informacje dotyczące każdego odrębnego Klienta, zabezpieczona indywidualnym Hasłem i uruchomiona po dokonaniu Rejestracji;

  7. Koszyk – oznacza funkcjonalność Portalu, która prezentuje informacje o wybranych przez Klienta Produktach do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych Zamówienia, w tym: ilość Produktów, dane do faktury, formy płatności adres dostawy oraz sposób dostawy;

  8. Prawo Farmaceutyczne – oznacza ustawę z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271, z późniejszymi zmianami);

  9. Portal – portal internetowy prowadzony przez KARMIK pod adresem online.karmik.pl;

  10. Produkty – objęte ofertą Portalu produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, środki żywienia zwierząt, wyroby medyczne, środki pielęgnacyjne dla zwierząt, posiadające wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty, oznaczenia producenta bądź importera;

  11. Podmiot realizujący płatność – oznacza zewnętrzny w stosunku do KARMIK podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub gotówki;

  12. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę, o której mowa w art. 331 1 Kodeksu Cywilnego, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zgodnie z przepisem art. 431 Kodeksu Cywilnego);

  13. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu;

  14. Rejestracja – procedura polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana zgodnie z postanowieniami §4 niniejszego Regulaminu;

  15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez KARMIK za pośrednictwem Portalu;

  16. Użytkownik – osoba upoważniona przez Użytkownika Kluczowego do korzystania z Konta Klienta w ograniczonym zakresie;  

  17. Użytkownik Kluczowy – osoba reprezentująca Klienta, mająca pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności Konta Klienta, w tym uprawiona do zarządzania Kontem Klienta (np. zmiana danych Klienta, zmiana hasła, dodanie nowych Użytkowników); w przypadku zakładów leczniczych dla zwierząt Użytkownikiem Kluczowym może być jedynie osoba odpowiedzialna za obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi, tj. jest kierownik zakładu leczniczego dla zwierząt lub lekarz weterynarii przez niego wyznaczony;

  18. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży z KARMIK za pośrednictwem Usługi elektronicznej ISZP, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

 4. Klient może kontaktować się z KARMIK za pośrednictwem:
  a. infolinii: 22 424 36 02
  b. poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@karmik.pl
  c. adresu korespondencyjnego: KARMIK, ul. Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa

§2. Warunki korzystania z Portalu

 1. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób prywatnych , dokonujących zakupów w sieci – będących konsumentami.

 2. Do korzystania z Portalu konieczne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. dostęp do sieci Internet za pomocą łącza o przepustowości co najmniej 512 kbit/s;

  2. dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej;

  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

  4. zalecana rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług elektronicznych, w tym z ISZP przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 4. Zapoznanie się z asortymentem Portalu wymaga Rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. KARMIK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w szczególności przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Portalu z infrastrukturą techniczną Klienta – w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie.

 6. Klientowi zabrania się jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym przede wszystkim jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Ponadto, Klient zobowiązany jest powstrzymać się od wykorzystywania Portalu dla celów innych niż jego przeznaczenie, w szczególności od prowadzenia za pomocą Portalu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, rozsyłanie spamu etc.

§3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych

 1. KARMIK świadczy za pośrednictwem Portalu w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie następujące bezpłatne Usługi elektroniczne: Konto Klienta, Internetowy System Zamawiania Produktów, Newsletter.

 2. Umowa o świadczenie danej Usługi elektronicznej zostaje zawarta odpowiednio:

  1. Konto Klienta – z chwilą zakończenia procedury Rejestracji, zgodnie z poniższymi warunkami, na czas nieoznaczony;

  2. Internetowy System Zamawiania Produktów – z chwilą zalogowania się na Koncie Klienta i załadowania interaktywnego formularza w celu złożenia Zamówienia, każdorazowo odrębnie, na czas oznaczony, do chwili ostatecznego zaakceptowania przez Klienta wypełnionego formularza Zamówienia;

  3. Newsletter – z chwilą dokonania Rejestracji i wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie Newsletter’a, na czas nieoznaczony;

 3. KARMIK zastrzega możliwości wyboru i zmiany rodzaju, form i sposobu udzielania dostępu do ww. Usług elektronicznych.§4. Rejestracja i Konto Klienta

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest do dokonania Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego:

  1. podając wymagane dane, w szczególności: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres oraz Hasło.

  2. akceptując niniejszy Regulamin Portalu KARMIK oraz

  3. wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji

  4. Usług elektronicznych oraz do realizacji Zamówień Klienta.

  5. Użytkownik Kluczowy ma prawo zmieniać dane Klienta podane w formularzu rejestracyjnym, składając odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem narzędzi Konta Użytkownika. KARMIK zastrzega sobie prawo weryfikacji wprowadzonych danych.

  6. Konto Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu umożliwiającego zapoznanie się z treściami informacyjnymi, ze szczegółową ofertą Produktów, składanie Zamówień poprzez korzystanie z kolejnej Usługi elektronicznej, ISZP, ale także śledzenie stanu realizacji aktualnych i historycznych Zamówień, przebiegu procesu reklamacyjnego.

  7. Klient, jak również wyznaczeni przez niego Użytkownicy (w tym Użytkownik Kluczowy), mają obowiązek zachowania w tajemnicy loginów i Haseł przypisanych do Konta Klienta; w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginami i Hasłami do danego Konta Klienta jest sam Klient; Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta i wyznaczonych przez niego Użytkowników. Niezależnie od powyższego, KARMIK zaleca korzystanie z programów antywirusowych celem zapewnienia właściwych środków ostrożności, co wzmocni system ochronny stosowany przez KARMIK. W tym miejscu KARMIK wyraźnie wskazuje, iż nigdy nie zwraca się do Klienta o udostępnienie w jakiejkolwiek formie Hasła.

§5. Internetowy System Zamówień Produktów

 1. Po dokonaniu Rejestracji i utworzeniu Konta Klienta, Klient otrzymuje możliwość zapoznania się ze szczegółową ofertą Produktów oraz składania Zamówień na Produkty objęte ofertą Portalu, z zastrzeżeniem zasad opisanych poniżej.

 2. Klienci uzyskują dostęp do bazy Produktów, odpowiednio do zakresu ich uprawnień wynikających z przepisów Prawa Farmaceutycznego.

 3. Klient poprzez swoich Użytkowników (w tym Użytkownika Kluczowego) dokonuje Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza poprzez akceptację Produktów, których zamówieniem jest zainteresowany. Akceptacja każdego odrębnego Produktu dokonywana jest poprzez wybór polecenia „Do Koszyka” lub prezentowanego graficznie przy każdym Produkcie.

 4. Po skompletowaniu Zamówienia, zgodnie z powyższym, Klient wypełnia pozostałe dane formularza interaktywnego, przy czym dane odbiorcy Zamówienia i adres dostawy uzupełniane są automatycznie.

 5. Złożenie Zamówienia następuje po wyborze polecenia „Zamawiam” pod prawidłowo wypełnionym formularzem Zamówienia.

 6. Każdorazowo przed akceptacją Zamówienia z obowiązkiem zapłaty na stronie pojawia się informacja o łącznej cenie za Produkty oraz wszelkich dodatkowych kosztach jakie Klient obowiązany jest ponieść w związku z Zamówieniem.

 7. Złożenie Zamówienia, na opisanych zasadach i przy wykorzystaniu Usługi ISZP, stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów w nim wskazanych.

 8. Po złożeniu Zamówienia KARMIK przesyła Klientowi wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej zapisany na Koncie Klienta jako potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą wygenerowania do Klienta tej informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów.

 9. KARMIK zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, bez podania przyczyny, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail Klienta.

§6. Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez KARMIK, za zgodą Klienta, na podany przy Rejestracji, adres poczty elektronicznej, informacji handlowej zawierającej dane o nowych Produktach i usługach w ofercie KARMIK.

 2. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wybór stosownej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym terminie za pośrednictwem Konta Klienta - odnośnik „Newsletter”.

 3. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera w trybie wskazanym w §8 Regulaminu.

§7. Tryb postępowania reklamacyjnego dla Usług elektronicznych

 1. KARMIK nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, zakłócenia w świadczeniu Usług elektronicznych czy brak możliwości dostępu do usług, wywołanych przyczynami niezawinionymi przez MEDIVET, w szczególności w wyniku działania Siły Wyższej bądź podmiotów trzecich.

 2. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, jak i korzystania z Portalu, w tym korzystania z Usług elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w przedmiocie nienależytego świadczenia Usługi elektronicznej przez KARMIK poprzez złożenie pisma drogą elektroniczną na adres: biuro@karmik.pl , bądź drogą pocztową na adres: Karmik ul. Gajkowicza 2, 03-562 Warszawa , z dopiskiem ‘Reklamacja odnośnie świadczenia usług online’. Pismo winno zawierać opis zarzutu stawianego pod adresem KARMIK stanowiącego o nienależytym świadczeniu Usługi elektronicznej oraz adres zwrotny Klienta.

 4. KARMIK rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W sytuacji niemożności rozpoznania reklamacji w ww. terminie KARMIK powiadomi Klienta o powyższym ze wskazaniem przyczyn takiego stanu rzeczy oraz przewidywanym terminie ostatecznego rozstrzygnięcia.

 §8. Odstąpienie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych

 1. Klientowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych zawartych na czas nieoznaczony, tj. Konta Klienta i Newsletter, w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@karmik.pl, odpowiednio z prośbą o usunięcie Konta Klienta i/lub rezygnacji z otrzymywania Newsletter’a.

 2. KARMIK może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej na czas nieoznaczony, nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

§9. Umowa sprzedaży

 1. KARMIK dostarcza Klientowi dokument sprzedaży w postaci paragonu VAT lub faktury VAT dla Przedsiębiorcy, wraz z dostarczonym Produktem. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem dostaw. Klient ma możliwość wyboru sugerowanego terminu dostawy.

 3. Klient ma możliwość wyboru terminu dostawy na następny dzień roboczy, po dacie złożenia zamówienia. W tym przypadku, zamówienie musi być złożone (zatwierdzone przyciskiem “Zamawiam”) do godz. 23.30.

 4. Dostawa następuje na zarejestrowany na Koncie Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Koszt dostawy uzależniony jest do formy, wartości, rozmiarów i masy Produktów.

 6. Z chwilą dostawy (odebrania) Produktów przez Klienta przechodzą na niego korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

§10. Zmiana Zamówienia i jego anulowanie

 1. Modyfikacja lub rezygnacja z Zamówienia po jego złożeniu przez Klienta wymaga każdorazowo zgody KARMIK udzielonej w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Klienta. Wnioski w tej sprawie Klient winien kierować do KARMIK poprzez kontakt za pośrednictwem infolinii.

 2. W razie zgody na rezygnację z Zamówienia (tak w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §14 Regulaminu.

§11. Ceny Produktów

 1. Wszystkie ceny Produktów wskazane pod każdym Produktem wyrażone są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy i płatności, przy czym całkowity koszt Zamówienia wskazany jest na formularzu, zgodnie z §5 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 3. Ceny podane na stronach Portalu KARMIK dotyczą wyłącznie oferty Portalu KARMIK i obowiązują przy Zamówieniach składanych za pośrednictwem Portalu KARMIK Ceny te nie są cenami obowiązującymi dla innych form sprzedaży Produktów przez KARMIK.

 4. Koszty dostawy uzależnione są od czynników takich jak: sposób dostarczenia Produktu do Klienta, wartość oraz wielkość Zamówienia, rodzaj transportu. Stąd podawane są one każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta. KARMIK zastrzega sobie prawo ustalenia minimalnej wartości Zamówienia, przy której przekroczeniu dostawa będzie darmowa. Całkowity koszt Zamówienia, czyli cena Produktów powiększona o koszty dostawy, podawany jest w Koszyku przed potwierdzeniem Zamówienia przez Klienta. KARMIK zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty za dostawę w razie zmiany kosztów dostawy, o czym KARMIK zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta, umożliwiając mu rezygnację z Zamówienia w razie braku akceptacji podwyższonych kosztów dostawy.

 5. W przypadku, gdy Klient dokona zwrotu towaru, przez co łączna wartość zamówienia będzie niższa niż wartość minimalna kwalifikująca do darmowej dostawy, KARMIK obciąży Klienta kosztami dostawy danego zamówienia.

 6. KARMIK zastrzega sobie prawo do bieżącego modyfikowania cen Produktów, jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Wskazane w poprzednim zdaniu uprawnienie nie wpływa na Zamówienia potwierdzone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 7. Promocje obowiązujące na Portalu KARMIK nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

 8. Na Portalu KARMIK dostępne są akcje promocyjne obejmujące pakiety produktów, których cena promocyjna obowiązuje jedynie przy zakupie ustalonej ilości sztuk produktów. W przypadku, gdy Klient zakupi w ramach takiej akcji pakiet kilku sztuk produktów, a następnie dokona zwrotu części z nich, KARMIK obciąży Klienta różnicą wartości między obowiązującą Klienta ceną cennikową danych produktów, a ceną promocyjną.

§12. Dopuszczalne formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty z dostawą na terytorium Polski:

  1. płatność gotówką przy odbiorze – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji i opłacie 10 zł tytułem depozytu;

  2. przelew na rachunek bankowy KARMIK – w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczyna się po uznaniu rachunku bankowego KARMIK kwotą przelewu;

 2. W przypadku wybranych Produktów, bądź ilości zamówionych Produktów, KARMIK zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie.

 3. KARMIK zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność gotówką przy odbiorze" Klientowi, który nie odebrał wcześniej zrealizowanego Zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność gotówką przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego Zamówienia opłaconego w inny sposób niż "przy odbiorze".

 4. Własność Produktu będącego przedmiotem sprzedaży przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Produktu, przy czym nie wcześniej niż w momencie całkowitego uregulowania za niego należności.

§13. Informowanie o Produktach

 1. Zamieszczone na stronach Portalu KARMIK informacje o Produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zamieszczone na stronach Portalu KARMIK zdjęcia i opisy Produktów mają charakter wyłącznie informacyjny i stanowią własność KARMIK

 3. Treści informacyjne zamieszczane na Portalu nie stanowią porad o charakterze medycznym i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne formy diagnozy czy zalecenia. W żaden sposób nie mogą one zastępować specjalistycznych badań weterynaryjnych z udziałem profesjonalisty i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek wyrobów medycznych, czy form terapii.

§14. Zwrot ceny

 1. KARMIK zwróci Klientowi uiszczoną cenę Produktu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:

  1. rezygnacji z Zamówienia lub jego części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny.

 2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem zwrot należności może nastąpić na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od KARMIK identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Dyspozycja przekazywana jest do KARMIK poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@karmik.pl lub za pośrednictwem strony Portalu KARMIK. KARMIK zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 3. Klient ma prawo zadecydować, że kwota pieniężna podlegająca zwrotowi na rzecz Klienta, w przypadkach wskazanych w ust. 1, zostanie zaliczona na poczet kolejnych zobowiązań Klienta z tytułu zakupu Produktów.

 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KARMIK nie odpowiada za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania KARMIK numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle KARMIK takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. KARMIK nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 5. W razie gdy Klient dokonał płatności za Produkt z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz KARMIK zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

 6. Jeśli klient wybierze formę płatności ”płatność przy odbiorze” dokona wpłaty 10 zł na konto KARMIK tytułem depozytu i w ciągu 1 miesiąca od daty zaksięgowania wpłaty nie odbierze towaru , kwota 10 zł w całości przechodzi na rzecz KARMIK , bez prawa do zwrotu.

§15. Warunki gwarancji jakości

 1. Produkty sprzedawane przez KARMIK mogą być objęte gwarancją udzieloną przez KARMIK, o ile wynika to z karty gwarancyjnej załączonej do Produktu lub z informacji o Produkcie zamieszczonej na stronach Portalu.

 2. Uprawnienia z tytułu gwarancji Klient winien wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej załączonej do Produktu lub zamieszczonymi w ramach informacji o Produkcie na stronach Portalu. W razie konieczności uzyskania dokładniejszych informacji na temat gwarancji należy zwrócić się z zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@karmik.pl

 3. O ile warunki gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie stanowią inaczej, zastosowanie znajdą następujące reguły:

  1. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niezachowania przez Klienta postanowień instrukcji obsługi Produktu.

  2. Klient zobowiązany jest zbadać Produkt, co do jego kompletności oraz występowania wad jawnych, niezwłocznie po jego dostarczeniu, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru Produktu.

  3. Klient traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:

   1. o wadzie wiedział lub z łatwością mógł wadę zauważyć,

   2. dokona naprawy Produktu bez uzgodnienia z KARMIK,

   3. nie zgłosi KARMIK wady Produktu w formie pisemnej w terminie wskazanym w §16 Regulaminu.

 1. W przypadku Produktu, na który KARMIK udzielił gwarancji, Klient może reklamować wadliwy Produkt składając reklamację zgodnie z postanowieniami §16 Regulaminu.

 2. KARMIK zastrzega sobie prawo wskazania w karcie gwarancyjnej załączonej do Produktu lub w ramach informacji o Produkcie na stronach Portalu KARMIK, podmiotu odpowiedzialnego z tytułu dzielonej gwarancji jakości.

 3. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

  §16. Zwrot opakowań

  1. Klient otrzymujący Produkt w opakowaniu zwrotnym tj. paleta EUR, pojemnik plastikowy zamykany winien dokonać jego zwrotu za pośrednictwem podmiotu doręczającego następną dostawę Produktów KARMIK, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostawy Produktów, których dotyczą opakowania zwrotne.
  2. W przypadku zwrotu za pośrednictwem podmiotu wskazanego w zdaniu poprzednim, koszty pokrywa KARMIK. W każdym innym przypadku, koszty zwrotu pokrywa Klient. 

§17. Zasady przyjmowania reklamacji

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji jakościowych niezwłocznie po jej zauważeniu, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji ilościowych w momencie dostarczenia przesyłki lub w ciągu 24 godzin (w dniu roboczym) od momentu odbioru przesyłki. Ewentualne późniejsze zgłoszenie wad wyłącza odpowiedzialność KARMIK w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 2. KARMIK ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych, chyba że charakter zgłoszonej wady wymaga dłuższego terminu na rozpatrzenie reklamacji. KARMIK poinformuje Klienta o przewidywalnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez KARMIK, Klient powinien rozpocząć procedurę reklamacyjną poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią. Następnie dostarczyć reklamowany Produkt wraz protokołem reklamacyjnym do magazynu KARMIK z którego został dostarczany. W składanej reklamacji Klient powinien opisać problem będący podstawą jej złożenia i dostrzeżone wady Produktu.

 4. Produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

 5. Bezpośredni koszt odesłania reklamowanego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Klient.

 6. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wszelkie koszty poniesione przez KARMIK w związku z jej zgłoszeniem przez Klienta, pokrywa Klient.

 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, KARMIK – wedle swego wyboru – niezwłocznie wadę usunie albo wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad.

 8. KARMIK zastrzega, że nie odbiera adresowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§18. Promocje i wyprzedaże

 1. Na stronach Portalu KARMIK mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).

 2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Portalu KARMIK, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja takich Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§19. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności Intelektualnej, w tym majątkowe prawa autorskie do Portalu, treści w nim zamieszczonych (słownych i graficznych) oraz znaku towarowego „KARMIK” przysługują KARMIK i w żadnym zakresie nie zostają przeniesione na Klienta, ani nie zostaje udzielona licencja na ich korzystanie, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.

 2. Wszelkie prawa własności intelektualnej obejmujące znaki towarowe, logotypy, wizerunki Produktów należą do podmiotów trzecich będących ich producentami lub importerami i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117), a KARMIK pozostaje uprawniony do posługiwania się nimi w ramach działania Portalu i na potrzeby identyfikacji Produktów celem przedstawienia zamieszczonych ofert sprzedaży.

 3. Klient zobowiązuje się do respektowania powyżej opisanych praw i w żadnym zakresie nie pozostaje uprawniony, ani upoważniony do posługiwania się nimi w jakimkolwiek celu, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego.

 4. Wszystkie materiały zamieszczone na Portalu są chronione prawami autorskimi. Żaden z zamieszczonych materiałów nie może być kopiowany, modyfikowany, dystrybuowany, publikowany, ładowany, wyświetlany, wystawiany ani nadawany w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków, w szczególności: elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez pisemnego zezwolenia KARMIK.

§20. Odpowiedzialność Klientów

 1. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, rozsyłanie i umieszczanie niezamówionej informacji handlowej oraz niezgodnym z rzeczywistym stanem rzeczy.

 2. Klient obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu praw osób trzecich, w tym niedozwolone jest korzystanie z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

 3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, KARMIK zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług elektronicznych.

§21. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzania danych osobowych dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyłącznie dla celów związanych ze świadczoną Usługą elektroniczną oraz w celu promocji (marketingu) Produktów, na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.

 2. Administratorem bazy danych osobowych jest KARMIK, który zapewnia środki ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym Klient wyraża zgodę i akceptuje zasadność i możliwość przekazania przez KARMIK danych osobowych Klienta podmiotowi świadczącemu usługi przewozu towarów na potrzeby realizacji dostawy Zamówienia.

 3. Dane osobowe Klientów są udostępniane przez KARMIK – wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień w ISZP oraz przesyłania - drogą elektroniczną – informacji o promocjach i aktualnej ofercie Portalu, jak również materiałów informacyjno - marketingowych.

 4. Klient wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu (elementy obligatoryjne), oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez KARMIK w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

 5. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach skorzystania z Usług elektronicznych nie powoduje niemożności skorzystania, albowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odrębna zgoda w tym zakresie nie jest konieczna, a KARMIK uprawniony jest w granicach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do przetwarzania danych osobowych Klientów.

 6. W przypadku Klienta, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie Klientowi drogą elektroniczną informacji handlowych, KARMIK udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym z KARMIK.

 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, a Klienta przysługuje uprawnienie do wglądu, modyfikacji, jak i żądania usunięcia zgłoszonych danych osobowych, poprzez nadanie zawiadomienia drogą pocztową na adres Usługodawcy bądź drogą elektroniczną.

 8. Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia przez KARMIK danych osobowych powoduje niemożność dalszego korzystania z ISZP z przyczyn technicznych.

 9. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klientów opisane są w odrębnym dokumencie (Polityka Prywatności), dostępnym na stronie Portalu.

§22. Polityka Cookies

 1. Dla celów statystycznych, jak również z zamiarem zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Portal KARMIK wykorzystuje dane zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies").

 2. Klient ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy przy tym mieć na uwadze, że brak akceptacji plików cookie może wywołać utrudnienia w korzystaniu z Portalu KARMIK.

 3. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Portalu: www.karmik.pl

§23. Postanowienia końcowe

 1. Prawa i obowiązki KARMIK oraz Klienta określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

 2. KARMIK ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży i / lub Umowy o świadczenie usług elektronicznych na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami, KARMIK ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego zawinienia i w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.

 3. KARMIK dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Portalu KARMIK były na najwyższym poziomie, jednakże KARMIK nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Portalu KARMIK w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Portalu KARMIK.

 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KARMIK nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 5. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest dobrowolne i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu, Usługobiorca nie ma możliwości Rejestracji i korzystania z Usług elektronicznych i powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu. W takim wypadku dostępne dla takiego Klienta są wyłącznie publikowane treści informacyjne.

 6. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem za pośrednictwem Portalu KARMIK oraz umowy o świadczenie Usług elektronicznych.

 7. KARMIK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych, technicznych, lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie ustalonym przez KARMIK, nie krótszym niż 3 (trzy) dni od dnia udostępnienia na stronie Portalu KARMIK zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi postanowieniami Regulaminu.

 8. Obowiązujący Regulamin każdorazowo dostępny jest na Portalu, zgodnie z postanowieniami wstępnymi.

 9. Klient może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej:http://www.karmik.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 11. Gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim wypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.

 12. Wszelkie spory powstałe z związku z wykonaniem określonych w Regulaminie stosunków cywilnoprawnych, Strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie. W razie bezskuteczności, spory rozstrzygać będzie wyłącznie sąd powszechny właściwy dla siedziby KARMIK

 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018.